شما میتوانید فایل های صوتی کتاب های الی فونیکس را در جداول زیر به صورت رایگان دانلود کنید

کتاب الی فونیکس 1

track1
track2
track3

کتاب الی فونیکس 2
کتاب الی فونیکس 3
کتاب الی فونیکس 4
کتاب الی فونیکس 5
کتاب الی فونیکس 6
کتاب الی فونیکس 7