You are currently viewing مژده عامری

مژده عامری

سیستم اِلی فونیکس یکی از فوق العاده ترین سیستم ها برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان است چون با زبان بدن ترکیب شده و منجر به علاقه بیشتر کودکان به زبان می شود.واقعا می توان پیشرفت زبانی کودکان را از ابتدای آموزش با این سیستم مشاهده کرد.