You are currently viewing فاطمه اختیاری

فاطمه اختیاری

بدون اغراق سیستم الی فونیکس آنقدر کامل و حرفه‌ای هست که در آخر، زبان آموز نه تنها گرامر و قواعد پایه رو یاد گرفته است، بلکه به راحتی می‌تواند بخواند، صحبت کند و بنویسد که پایه‌ی قوی‌ای برای شروع سطوح بالاتر دارد؛ و این فوق‌العاده ست..: