You are currently viewing زهرا میرزایی

زهرا میرزایی

به جرئت میتوانم بگویم از بین کتاب‌ها و متدهایی که برای تدریس به خردسالان و کودکان استفاده میشود، سری کتاب‌های اِلی فونیکس از بهترین‌هاست. مطالب ساده ارائه شده اند اما در عین حال به شدت کاربردی،پویا و خلاقانه بچه‌ها میتوانند با درس‌های ارائه شده اخت بگیرند.