شما میتوانید فایل های صوتی کتاب های الی فونیکس را در جدول زیر به صورت رایگان دانلود کنید

شما میتوانید فایل های صوتی کتاب های الی فونیکس را در جدول زیر به صورت رایگان دانلود کنید

کتاب های الی فونیکسدرس یکدرس دودرس سهدرس چهاردرس پنجدرس چهار
الی فونیس 1track1
track2
track3
track4
track5
track6
 track7
track8
track9
track10
track11
  track12
track13 
track14
الی فونیکس 2track1
track2
tarck3 
track4
track5
tarck6
track7
 track8
track9
track10 
track11
tarck12
track13
track14
track15
track16
الی فونیکس 3track1
track2
track3
tarck4
track5
tarck6
track7
track8
track19
track10
tarck11
track12
track13
track14
الی فونیکس 4tarck1
track2
track3
track4
track5
tarck6
track7
tarck8
track9
track10
track11
track12
tarck11
track14
tarck15
tarck16
track17
track18
الی فونیکس 5tarck1
track2
track3
track4
tarck5
track6
tarck 7
tarck8
track9
track10
track11
tarck12
track13
tarck14
الی فونیکس 6
الی فونیکس 7